본문 바로가기 대메뉴 바로가기

SEO
CHEON Sinsung-ri

Lễ hội văn hóa Hansanmosi

HOME Lễ hội & Lễ hội văn hóa Lễ hội Lễ hội văn hóa Hansanmosi

Lễ hội văn hóa Hansanmosi

  • 1somenail img
  • 2somenail img
  • 3somenail img
  • 4somenail img
festival_deco

"Lễ hội văn hóa Hansanmosi"

Để phát triển giáo dục văn hóa truyền thống cùng cội nguồn sản xuất đặc sản hansanmosi vùng Seocheon, đồng thời để nâng cao tính đoàn kết trong cộng đồng dân cư, năm 1989, lễ hội văn hóa này được bắt đầu. Nội dung lễ hội chủ yếu là biểu diễn trờ chơi dệt vải trong 8 làng cùng những trải nghiệm, triển lãm đa dạng như fashionshow mosi, đại hội dệt vải mosi, hội thi nhuộm vải mosi v.v…nhằm quảng bá tính ưu việt của vải hansanmosi cho du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, bài hát trong quá trình dệt vải mosi như tẩy mosi, cột mosi, cuộn mosi v.v…còn truyền lại tới ngày nay đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ mạch văn hóa truyền thống.